30/
12/2013
Oceń artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
ocena: 2,50 na 5 możliwych
na podstawie 4 głosujących osób.
Loading...

Przesyłanie EURO do innego banku. Jak zrobić to szybko i możliwie tanio?

Jak zapłacić za usługę w euro by zapłacić mało za przelew?

Zapłaty za usługę w euro można dokonać na kilka sposobów.
Zleceniodawca może:

 • przelać ze swojego konta prowadzonego w złotych polskich równowartość należności wyrażonej w walucie na złotówkowe konto firmy, wobec której ma zobowiązanie – takie rozwiązanie jest możliwe, jeżeli firma oczekująca na zapłatę daje umożliwia dokonanie płatności w ten sposób; wówczas ponosi się koszty jak w przypadku przelewu krajowego zewnętrznego i unika się kosztów związanych z przewalutowaniem pieniędzy w poszczególnych bankach;
 • przelać ze swojego konta w złotych polskich równowartość należności wyrażonej w walucie na dewizowe konto firmy – w takim przypadku pieniądze zostaną przewalutowanie w banku nadawcy, warto wówczas zapoznać się z kursem sprzedaży euro w banku docelowym;
 • przelać ze swojego konta walutowego odpowiednią kwotę na rachunek walutowy firmy.

Powyższe operacje można zrealizować poprzez przelew zagraniczny lub przelew SEPA.

W zależności od banków pomiędzy którymi dochodzi do transakcji, opłat w poszczególnych bankach, kwoty transakcji oraz kursów kupna i sprzedaży walut w poszczególnych instytucjach różny będzie ostateczny koszt operacji.

Nasz rachunek walutowy Euro (Alior):
PL 91 2490 0005 0000 4600 2713 6866
BIC: ALBPPLPW

Przelewy zagraniczne

Co do zasady, przelew zagraniczny (inaczej zwany poleceniem wypłaty za granicę) to usługa, która umożliwia dokonanie przelewów w walucie obcej (np. euro) bądź w złotych polskich realizowanych na rzecz banku zagranicznego, a także przelewów w walucie obcej wysyłanych do innego banku krajowego. Jeśli mamy rachunek w polskich złotych, bank przeliczy wysyłaną kwotę na walutę docelową, korzystając ze swojej tabeli kursów walutowych.

Przelewy transgraniczne mogą być dość kosztowne i długotrwałe. Ich cena i szybkość zależą od liczby banków korespondentów danego przelewu, ich indywidualnych taryf opłat za pośrednictwo oraz opłat pobieranych przez bank odbiorcę przelewu. W wielu przypadkach ostateczne koszty transferu znane są dopiero w momencie, gdy pieniądze dotrą na miejsce.

Przelew zagraniczny można zlecić w placówce, przez telefon lub w serwisie internetowym banku. Oprócz danych odbiorcy przelewu trzeba będzie podać adres SWIFT banku odbiorcy. Konieczne będzie także określenie, w jaki sposób zostaną pokryte koszty transferu. Dostępne są trzy opcje:

 • OUR (nasze) – wszystkie koszty (swojego banku, banków pośredniczących, banku odbiorcy) związane z przelewem ponosi zleceniodawca płatności i zna je w momencie dokonywania płatności; do odbiorcy dociera pełna kwota płatności (o wartości, która została wskazana na zleceniu).
  W niektórych bankach zleceniodawca już w momencie realizowania transakcji („z góry”) zna wysokość kosztów, bowiem banki te określają w tabelach opłat i prowizji zryczałtowane koszty banków zagranicznych, które płaci klient przy wysyłce, a z których następnie dany bank opłaca wszystkie kolejne banki biorące udział w realizacji jego transakcji. Jednak zdecydowana większość banków w Polsce przy wysyłce płatności z opcją „OUR” pobiera od klienta wyłącznie prowizję za realizację, a kosztami banków zagranicznych obciąża później („z dołu”), gdy banki przekazujące płatność ich klienta za granicę o nie poproszą. W efekcie klient w momencie wysyłki środków nie zna pełnych rzeczywistych kosztów swojego przelewu.
 • SHA (dzielone) – koszty dzielone są pomiędzy zleceniodawcę (nadawcę), a odbiorcę (beneficjenta) przelewu zazwyczaj w taki sposób, że każda ze stron pokrywa koszty swojego banku. W praktyce oznacza to, że zleceniodawca płaci koszty swojego banku (m.in. za realizację, za tryb – zwykły, pilny, ekspresowy), a beneficjent wszystkie pozostałe koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy. W rezultacie płatność do beneficjenta dociera w kwocie pomniejszonej o wymienione koszty. W przypadku tej opcji nie znamy wysokości prowizji każdego pośredniczącego banku, do którego może trafić wysłana przez klienta płatność.
 • BEN (odbiorca) – wszystkie koszty związane z przelewem ponosi odbiorca (beneficjent) przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o koszty banku zleceniodawcy, ewentualne koszty banków pośredniczących oraz banku odbiorcy. Z kolei z rachunku nadawcy (zleceniodawcy) „zejdzie” tylko kwota zleconej płatności. Opcja ta jest niedostępna dla transakcji płatniczych objętych Ustawą o Usługach Płatniczych.

Przelewy zagraniczne mogą być realizowane jako zlecenia zwykłe, pilne bądź ekspresowe.

 • Tryb zwykły oznacza, że środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta drugiego dnia roboczego od dnia obciążenia rachunku klienta (tzw. data SPOT). Wyjątek stanowią przelewy realizowane w EUR w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. SEPA, o których powiemy później.
 • Dla zleceń w trybie pilnym środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku klienta.
 • Natomiast w trybie ekspresowym środki dostępne są dla banku beneficjenta już w dniu obciążenia rachunku klienta.

Do wyznaczenia daty, w której środki zostaną udostępnione bankowi odbiorcy zgodnie z powyższymi trybami, bierze się pod uwagę występowanie świąt w kraju beneficjenta lub dla waluty zlecenia.

Dokonując przelewu zagranicznego warto pamiętać o kilku zasadach – z reguły wysokość kosztów jest uzależniona od wysokości wysłanej kwoty – im wyższa kwota płatności, tym wyższe będą koszty banków. I choć w tabeli opłat i prowizji koszt przelewu zagranicznego może sprawiać wrażenie niskiego, to ostateczne koszty będą wyglądać zupełnie inaczej. Nim przesłane środki trafią do odbiorcy, banki pośredniczące mogą naliczyć i pobrać różne opłaty – za samą realizację, za tryb (zwykły, pilny, ekspresowy), komunikat SWIFT, zryczałtowane koszty banków pośredniczących, jak też opłaty np. brak podanego numeru IBAN. Warto mieć na uwadze, że niektóre banki różnicują opłaty w zależności od tego czy przelewy zagraniczne lub SEPA są otrzymywane czy wysyłane z danego banku.

SEPA, czyli tanie i szybkie przelewy w EURO

Jednym z rodzajów przelewów zagranicznych jest przelew transgraniczny SEPA. Jest to usługa, która pozwala przesyłać pieniądze pomiędzy rachunkami banków na terenie Unii Europejskiej (w tym pomiędzy dwoma polskimi bankami) oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. W tej operacji nie występują banki pośredniczące (a więc nie pojawiają się dodatkowe koszty). Poza opłatą ryczałtową za uczestnictwo w systemie, która obciążą banki po obu stronach transakcji, bank-nadawca uiszcza ustaloną, z góry znaną opłatę za każde 1000 wysłanych przelewów SEPA.

Przelew SEPA można zlecić w placówce banku, przez telefon lub w serwisie bankowości internetowej. Zlecenie musi spełniać kilka warunków:

 • przelewana kwota musi być podana w walucie euro,
 • należy podać adres SWIFT banku odbiorcy oraz numer rachunku w standardzie IBAN,
 • koszty przelewu muszą być dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja SHA),
 • banki zleceniodawcy i beneficjenta muszą być uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA.

Jeżeli dokonamy płatności w EURO innym trybem niż zwykły, albo do banku, który nie „obsługuje” przelewów SEPA, albo wskażemy numer rachunku w błędnym formacie, to płatność nie zakwalifikuje się jako SEPA, a jako standardowa płatność zagraniczna. W rezultacie poniesiemy wyższe koszty za operację.

A ile kosztuje przelew SEPA?

W zależności od banku – od kilku do kilkudziesięciu złotych. Zazwyczaj 5-10 zł.

Zaletą przelewów SEPA, w porównaniu do przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę), jest szybkość transferu środków (od 2012 r. jeden dzień roboczy), niższy koszt (ponieważ nie ma banków pośredniczących) oraz fakt, że opłaty za przelew nie są potrącane z transferowanej kwoty. Przelewy SEPA traktowane są poniekąd jak przelewy krajowe.

Koszty internetowych przelewów zagranicznych i SEPA – wybrane banki

Bank Przelew zagraniczny – opłaty podstawowa + dodatkowe Przelew SEPA
Alior Bank 30 zł

 • 15 zł – tryb pilny
 • 20 zł – tryb ekspresowy
 • 70 zł – zryczałtowane koszty banków pośredniczących
 • 20 zł – za błędne podanie IBAN/BIC
5 zł
Bank Zachodni WBK 0,2%; min 9,50 zł; max. 180 zł

 • 0,1%; min 4,75 zł; max. 90 zł – tryb pilny
 • 0,2%; min 9,50 zł; max. 180 zł – tryb ekspresowy
 • 20 zł – wysłanie polecenia wypłaty do innego banku na rachunek odbiorcy w innym formacie niż format IBAN (za każdy komunikat)
 • Zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), dla poleceń wypłaty w walucie:
  • 5 EUR – polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej
  • 20 EUR – polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EURW przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych.
  • 50 zł + koszty banków trzecich – Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty (zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z BZ WBK zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK, anulowania polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK. Opłata pobierana jest za każdą czynność)
5 zł
PKO Bank Polski 25 zł (EOG)

 • 80 zł – opłata za instrukcję kosztową OUR
 • 40 zł – tryb pilny z datą waluty „overnight” / 20 zł – tryb pilny z datą waluty „tomnext”
8 zł
Bank Pekao 0,50%, min 30 zł, max 250 zł

 • 0,60%, min 50 zł, max 300 zł – tryb pilny
 • 0,75%, min 70 zł, max 400 zł – tryb ekspres
 • 22 zł – opłata za komunikat SWIFT
 • 20 zł – Opłata za rozliczenie przekazu wysyłanego z opcją kosztową SHA do kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w walucie EOG
 • 0,20%, min 50 zł, max 450 zł – opłata pokrywająca koszty banku zagranicznego przy przekazach wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez bank za wyjątkiem USD poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z opcją kosztową OUR
 • 0,25%, min 30 zł, max 250 zł – opłata pokrywająca koszty banku krajowego przy przekazach wysyłanych w obrocie dewizowym w walutach akceptowanych przez Bank z opcją kosztową OUR
 • 40 zł – za błędne podanie danych do przelewu (np. IBAN, BIC)
9,90 zł
mBank 0,25% kwoty przelewu, min. 20 zł, max. 200 zł

 • 5 zł – zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych
5 zł
ING Bank Śląski 40 zł

 • 40 zł – przelew wykonany w sposób nieautomatyczny
 • 50 zł – tryb pilny
5 zł

Źródło: tabele opłat i prowizji poszczególnych banków, stan na 28.12.2013 r.

Ile kosztuje przelew zagraniczny np. 500 EUR z rachunku złotowego na rachunek walutowy w Polsce?

Przykładowo klient Banku Pekao poniósłby koszty:
0,5% (min. 30 zł, max. 250 zł) opłaty za przelew, 22 zł za komunikat SWIFT i 0,2% wartości przelewu (min. 50 zł, max. 450 zł) opłaty za ryczałt banku korespondenta.

Czyli ostatecznie za przelew 500 EUR zapłaciłby 102 zł opłat (ok. 25 EUR).

Jeśli odbiorca przelewu ma rachunek w kraju Unii Europejskiej (np. w Polsce), możemy skorzystać z przelewu SEPA. Wówczas stosuje się wyłącznie opcję SHA. Wtedy zapłacimy jedynie 5-10zł

Konto walutowe i kantor internetowy

Płatności w walucie obcej można dokonać również z wykorzystaniem konta walutowego prowadzonego w euro oraz kantorów internetowych, również tych bankowych.

Walutowe konto osobiste (ewentualnie z kartą płatniczą) może być przydatne, gdy: chcemy utrzymać środki w walucie w banku (bo np. obecny kurs waluty nas nie satysfakcjonuje), płacimy za usługi w walucie obcej, często robimy zakupy w zagranicznych sklepach internetowych, często podróżujemy za granicę, spłacamy kredyt hipoteczny w walucie, wyjeżdżamy na studia bądź staż za granicą, otrzymujemy stałe wpływy z zagranicy, np. wynagrodzenia, emerytury, renty czy zwroty podatków.

Jeżeli jednak rzadko korzystamy z konta walutowego, warto przemyśleć czy z niego zrezygnować. Bowiem osiągane korzyści (w postaci np. tańszych przelewów zagranicznych) mogą być mniejsze niż ponoszone koszty (z tytułu utrzymania rachunku i karty płatniczej).

Walutowe konto osobiste może być jeszcze przydatne w procesie wymiany środków za pośrednictwem kantorów internetowych. Po rejestracji na odpowiedniej platformie, zainteresowany kupuje i sprzedaje dane waluty (np. euro za złotówki), a po zakończonej transakcji przelewa nowo nabyte środki na swój walutowy rachunek bankowy. W praktyce oznacza to, że musimy mieć co najmniej dwa rachunki bankowe – w walucie krajowej i zagranicznej. Zasilanie kont za pomocą kart płatniczych czy systemów typu PayPal nie jest jeszcze możliwe.

Na polskim podwórku działa kilka internetowych kantorów (m.in. kantor online Alior Banku, InternetowyKantor.pl, Cinkciarz.pl, KantorOnline.pl, etc.) oraz dwie platformy, które nazwać można społecznościowymi rynkami forex (Walutomat.pl, CurrencyFair.com). Kantory w sieci działają na takich samych zasadach jak ich tradycyjne odpowiedniki. Różnica polega na tym, że spread (różnica między ceną kupna i sprzedaży waluty) jest niższy niż w bankach. Serwisy P2P forex łączą ze sobą osoby chcące sprzedać i kupić walutę – platformy są tylko pośrednikami w transakcji pomiędzy osobami fizycznym, a kursy walut są zależne od popytu i podaży zgłaszanej przez użytkowników.

Wybierając kantor internetowy nie należy skupiać się tylko na kursie danej waluty. Warto również zwrócić uwagę na listę obsługiwanych banków, tzn. instytucji, w których operator serwisu posiada swoje rachunki. Przelewy wewnątrzbankowe są zazwyczaj darmowe i błyskawiczne, a więc jeśli nasze rachunki będą w tej samej instytucji, to możemy liczyć na szybkie sfinalizowanie transakcji oraz wypłatę pieniędzy.

Warto pamiętać, że zapłata za usługi bezpośrednio w euro pozwala ominąć dodatkowy koszt przelewanego pieniądza ukrywający się pod postacią spreadu (różnicy między ceną kupna i sprzedaży waluty banku zleceniodawcy).

Nim zdecydujemy się na którąś z opcji dokonania płatności warto przeanalizować (i ewentualnie dopytać pracownika instytucji) warunki i opłaty. W skrajnych przypadkach może się okazać, że za przelew o niewielkiej wartości (np. 20 EUR) zapłacimy sporo prowizji (np. 25 EUR).

The following two tabs change content below.

ewa

Wakacje w Toskanii.pl założyłam po to by połączyć moją miłość do Toskanii z pasją do promowania włoskiej kultury.
 • marcin
  2 lata temu

  polecam ta stronke do przelewow do Polski jak i z Polski

 • Aneta
  2 lata temu

  Mam konto walutowe w iPKO i w euro tam gotowke potrzebuje przelac do banku w irlandi (z polskiego banku pko na irlandzki aib) czy jest taka mozliwosc???

  • Tomek (obsługa)
   2 lata temu

   Naszym zdaniem zdecydowanie TAK.
   Powinna Pani wpłacić gotówkę EURO na konto walutowe i stamtąd wysłać przelew SEPA do Irlnadzikiego banku.
   Nie wiem jaką prowizję pobierze (jeżeli w ogóle pobierze) bank za wpłatę gotówki ale za przelew do Irlandii nie powinna Pani zapłacić więcej niż 2 Euro.

 • Tomek: obsluga
  4 lata temu

  Panie Szymonie, niestety nie jesteśmy w stanie pisać o wszystkim. Temat transferowania EURO z Polskich banków na…

 • Szymon
  4 lata temu

  A dlaczego nic nie piszecie na temat firm pozabankowych WU i innych? Chciałbym zobaczyć takie porównanie. Osobiście…

 • Kacper
  4 lata temu

  Pierwszy raz skorzystałem z kantora internetowego po waszym artykule i nawet fajny kurs dali. Dziękuję.

Twój komentarz

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.