Regulamin

Regulamin oraz warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Wakacje w Toskanii sp. z o.o.

1. Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy “Regulamin oraz warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Wakacje w Toskanii sp. z o.o.”

1.2. Pośrednik – Wakacje w Toskanii sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 56 lok. 40, 01-934, rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1477, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000468892, NIP: 1182093082 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych opłaconym w całości

1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Pośrednikiem umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.4. Serwis – strona internetowa https://wakacjewtoskanii.pl/

1.5. Obiekt/Obiekty wakacyjne – Obiekty wakacyjne i apartamenty oferowane Klientowi do wynajmu

1.6. Właściciel – podmiot, który jest właścicielem Obiektów wakacyjnych lub przysługuje mu inny tytuł prawny do wynajmowania Obiektów wakacyjnych

1.7. Umowa – umowa wynajmu Obiektu wakacyjnego zawarta przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta z Właścicielem

1.8. Katalog – katalog zawierający oferty wynajmu Obiektów wakacyjnych, umieszczony w Serwisie;

1.9. Ustawa – Ustawa o usługach turystycznychz dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.)

1.10. Formularz kontaktowy – formularz zamieszczony w Serwisie, w którym Klient wypełnia dane niezbędne do zawarcia Umowy

1.11. Email – adres mailowy Pośrednika, info@wakacjewtoskanii.pl

1.12. Telefon – telefon Pośrednika: +48 501 159 540

1.13. Reklamacja – wskazanie uchybienia Właściciela w sposobie wykonania Umowy oraz określenie żądania Klienta złożone w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wynajmu Obiektu wakacyjnego

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

2.2. Informacje prezentowane w Serwisie oraz Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.3. Pośrednik oświadcza, że prowadzi współpracę gospodarczą z Właścicielami Obiektów wakacyjnych, polegającą na pośredniczeniu w zawieraniu umów najmu Obiektów wakacyjnych.

2.4. Pośrednik oświadcza, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Pośrednik to:

2.4.1. urządzenie elektroniczne posiadające połączenie z internetem

2.4.2. przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu elektronicznym z obłsugą następujących standardów:
XHTML 1.0 lub nowszy
CSS 3.0 lub nowszy
javacript

2.5. Zakazuje się dostarczania przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. Zawarcie Umowy

3.1. Rezerwacja Obiektu wakacyjnego może być dokonana przez Klienta osobiście w siedzibie Pośrednika, przez Telefon, Emailem lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego

3.2. W celu zawarcia Umowy, Klient w przypadku znalezienia w Katalogu Obiektu wakacyjnego, który chce wynająć w celu ustalenia dostępności wybranego Obiektu, wakacyjnego w wybranym przez siebie terminie, wypełnia dane z Formularza kontaktowego lub kontaktuje się za pośrednictwem Emaila, Telefonu lub osobiście z Pośrednikiem. Po otrzymaniu informacji, że Obiekt wakacyjny jest dostępny w wybranym przez Klienta terminie Klient wypełnia Formularz kontaktowy lub formularz kontaktowy przekazany przez Pośrednika.

3.3. Pośrednik po otrzymaniu wypełnionego Formularza kontaktowego, na skutek działań Klienta opisanych w punkcie 3.2. Regulaminu dokonuje rezerwacji Obiektu wakacyjnego oraz przesyła Klientowi na wskazany przez Klienta adres email podpisany przez Pośrednika scan egzemplarza Umowy. W Umowie podane są wszystkie istotne dane dotyczące wynajmu Obiektu wakacyjnego. Klient zobowiązany jest odesłać podpisany przez siebie egzemplarz Umowy na adres Pośrednika w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Następnie Pośrednik przesyła podpisany przez Pośrednika egzemplarz Umowy wraz z załącznikami do niej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

3.4. Klient w terminie 3 dni roboczych od otrzymania scanu podpisanej przez Pośrednika Umowy obowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Pośrednika kwotę wskazaną w Umowie, stanowiącąco najmniej 30 % ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego oraz w miarę możliwości przesłać dowód dokonania przelewu na Email. Zapłata pozostałej części ceny za Obiekt wakacyjny (tj. 70 % ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego) nastąpi w terminie wskazanym w Umowie, nie później niż na 40 dni przed datą wynajmu Obiektu wakacyjnego.

3.5. W przypadku gdy Klient nie dokona wpłaty kwoty stanowiącej 30 % ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego, w terminie wskazanym w punkcie 3.4. Regulaminu, Pośrednik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty upływu terminu na dokonanie wpłaty, przesyłając stosowne oświadczenie Klientowi emailem oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

3.6. W przypadku gdy Klient nie dokona wpłaty kwoty stanowiącej 70 % ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego, w terminie wskazanym w punkcie 3.4. Regulaminu, Pośrednik po przesłaniu Klientowi w formie emaila oraz pisemnego przypomnienia o płatności z zakreśleniem dodatkowego co najmniej 5 – dniowego terminu uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty upływu terminu na dokonanie wpłaty, przesyłając stosowne oświadczenie Klientowi emailem oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta. W tym przypadku Pośrednik uprawniony jest do zatrzymania 30 % Ceny wpłaconej przez Klienta zgodnie z punktem 3.5. niniejszego Regulaminu.

3.7. W przypadku gdy rezerwacja Obiektu wakacyjnego dokonywana jest w terminie równym lub krótszym niż 40 dni przed datą wynajmu Obiektu wakacyjnego Klient zobowiązany jest do zapłaty 100 % ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania scanu podpisanej przez Pośrednika Umowy. W przypadku gdy Klient nie dokona wpłaty, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Pośrednik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty upływu terminu na dokonanie wpłaty, przesyłając stosowne oświadczenie Klientowi emailem oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

4. Obowiązki Pośrednika

4.1. Pośrednik jest obowiązany podać Klientowi, przed zawarciem Umowy:

4.1.1. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

5. Prawa i obowiązki Klientów

5.1. Klient może bez zgody Pośrednika przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wynajmie Obiektu wakacyjnego wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające Umowy obowiązki.

5.2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w punkcie 5.1 Regulaminu, jest skuteczne wobec Pośrednika, jeżeli Klient zawiadomił go o tym przed rozpoczęciem wynajmu Obiektu wakacyjnego w terminie określonym w Umowie.

5.3. Za nieuiszczoną część ceny należnej za wynajem Obiektu wakacyjnego oraz ewentualne koszty poniesione przez Pośrednika na skutek przeniesienia o którym mowa w punkcie 5.1. Regulaminu, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia z Umowy odpowiadają solidarnie.

5.4. Klient powinien utrzymywać Obiekt wakacyjny w należytym stanie i dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.

5.5. Klient w dniu odebrania Obiektu wakacyjnego powinien zgłosić wszystkie zauważone uszkodzenia i braki stwierdzone po przyjeździe do Obiektu wakacyjnego do Pośrednika.6. Rezygnacja Klienta z wynajmu Obiektu wakacyjnego; odwołanie wynajmu Obiektu wakacyjnego przez Pośrednika, zaproponowanie innego Obiektu wakacyjnego niż wskazany w Umowie przez Pośrednika

6.1. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji Obiektu wakacyjnego przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do przekazania Emailem oraz w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z podaniem rachunku bankowego na który dokonany ma być zwrot kwot wpłaconych przez Klienta tytułem ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego.

6.2. Pośrednik po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta, o którym mowa w punkcie 6.1. Regulaminu w formie pisemnej, bezzwłocznie dokonuje zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego, po potrąceniu kwoty stanowiącej:

6.2.1. 30% ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego w przypadku gdy oświadczenie składane jest co najmniej 41 dni przed rozpoczęciem wynajmu Obiektu wakacyjnego

6.2.2. 50% ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego w przypadku gdy oświadczenie składane jest pomiędzy 40 – tym a 25- tym dniem przed rozpoczęciem wynajmu Obiektu wakacyjnego

6.2.3. 90% ceny wynajmu Obiektu wakacyjnego w przypadku gdy oświadczenie składane jest po 25 –tym dniu przed rozpoczęciem wynajmu Obiektu wakacyjnego

6.3. Pośrednik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy wynajem Obiektu wakacyjnego stanie się niemożliwe, poprzez złożenia oświadczenia Klientowi w formie pisemnej w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności powodujących niemożność wynajmu Obiektu wakacyjnego. W takim przypadku Pośrednik zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu na rzecz Klienta, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy kwoty stanowiącej dwukrotność 30 % Ceny wpłaconej przez Klienta zgodnie z punktem 3.4. niniejszego Regulaminu

6.4. W przypadku zawarcia Umowy przez Klienta na odległość (tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienia od Umowy dokonuje się przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot przez Pośrednika ewentualnych kwot wpłaconych przez Klienta tytułem wynajmu Obiektu wakacyjnego dobywa się na zasadach wskazanych w punkcie 6.2. niniejszego Regulaminie na konto bankowe Klienta wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

7. Dane osobowe

7.1. Pośrednik, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) informuje Klienta, że dane podane przez Klienta w Formularzu (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania)

7.1.1. zostały zebrane w celach marketingowych, archiwalnych, statystycznych przesyłania materiałów informacyjnych,

7.1.2. zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

7.2. Pośrednik oświadcza, że:

7.2.1. przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Pośrednikiem przy wykonywaniu postanowień Umowy,

7.2.2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany i poprawiania,

7.3. Dane podane przez Klienta przekazywane są Pośrednikowi dobrowolnie.

7.4. Pośrednik przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy z Klientem.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Jeżeli w trakcie wynajmu Obiektu wakacyjnego Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Pośrednika w miarę możliwości Emailem lub przez Telefon (w przypadku niemożliwości uzyskania połączenia z Pośrednikiem dopuszcza się pozostawienie wiadomości na skrzynce głosowej Telefonu Pośrednika).

8.2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient może złożyć Pośrednikowi Reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wynajmu Obiektu wakacyjnego. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie żądania Klienta.

8.3. Pośrednik ma obowiązek rozpatrzenia Reklamacji nie później niż:

8.3.1. w przypadku złożenia Reklamacji w trakcie trwania wynajmu Obiektu wakacyjnego – w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,

8.3.2. w przypadku złożenia Reklamacji po zakończeniu wynajmu Obiektu wakacyjnego – w terminie 30 dni od dnia złożenia Reklamacji.

8.4. W przypadku gdy Pośrednik nie ustosunkuje się do Reklamacji złożonej zgodnie z punktem 8.3. Regulaminu w ciągu 30 dni od jej złożenia, Reklamację uważa się za uwzględnioną.

8.5. W wypadku odmowy uwzględnienia Reklamacji Pośrednik jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

9.2. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Pośrednikowi. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania.

9.3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie oświadczenia składane przez Strony dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, jednakże jeśli oświadczenie zostało wysłane w formie emaliowej a potem potwierdzone w formie pisemnej, data otrzymania oświadczenia w formie emaliowej jest wiążąca o ile doszła do adresata przed otrzymaniem oświadczenia w formie pisemnej.

Twój komentarz

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.